දින 12 (2) වන්දනා සංචාරය

දිනය ගමනාන්තය වැඩසටහන
1 වන දිනය කොළඹ අළුයම 5.30 - බුද්ධගයාව පෙ.ව 9.00 දුෂ්කරක්‍රියා කළ ලෙන වන්දනා කිරීම ,සේනානිගම,සුජාතා කිරිපිඪු පූජා කල ස්ථානය, ශ්‍රී මහා බෝධිය වන්දනා කිරීම හා සාප්��
2 වන දිනය බුද්ධගයාව - කිරිපිඪු පූජාව,සිල් සමාදන් වීම ,සාංඝික දානය හා බෝධිපූජාව,සම්පූර්ණ දිනයම ශ්‍රී මහා බෝධිය අසල ගත කිරීම
3 වන දිනය බුද්ධගයා-රජගහනුවර අළුයම 5.00 - බුද්ධගයාව ප.ව 2.00 දෙව්දත් ගල පෙරලූ ස්ථානය,ගිජ්ජකුටය,බිම්බිසාර රජු සිරකල ස්ථානය,ගැල් 500 එරුණු ස්ථානය,නාලන්දාව හා විශාලා මහනුවර වන්ද�
4 වන දිනය බුද්ධගයා-විශාලාව අළුයම 5.00 - කුෂිනගරය ප.ව 2.00 විශාලාව වන්දනාව,පිරිනිවන් මංචකය,ආදාහන චෛත්‍යය, අන්තිමට පැන් වැළදූ ස්ථානය හා ලුම්බිණි සල් උයන වන්දනා කිරීම.
5 වන දිනය කුෂිනගරය අළුයම 5.00 - ලුම්බිණිය ප.ව 2.00 ලුම්බිණි සල් උයන වන්දනා කිරීම
6 වන දිනය ලුම්බිණි-කපිලවස්ත� අළුයම 5.00 - සැවැත්නුවර ප.ව 2.00 කපිලවස්තු පුර හා සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමය වන්දානාව
7 වන දිනය සැවැත්නුවර - සිල් සමාදන් වීම,සාංඝික දානය, ජේතවනාරාමය,ගන්ධකූඨියදම්සභා මණ්ඩපය වන්දනා කිරීම.ආනන්ද බෝධින්වහන්සේ අභියස බෝධි පූජා
8 වන දිනය සැවැත්නුවර අළුයම 5.00 - අග්‍රා ප.ව 4.00 ටජ්මහල පිටතින් නැරඹීම (ඇතුල් වීමේ ගාස්තු ගෙවිය යුතුය)හා සාප්පු සවාරි
9 වන දිනය අග්‍රා අළුයම 5.00 - දිල්ලි පෙ.ව. 11.00 දිල්ලි සිරි නැරඹීම හා දිල්ලි සාප්පු සවාරි
10 වන දිනය දිල්ලි-සංකස්ස - සංකස්ස වන්දනා කිරීම.කාන්පූර් බලාපිටත්වීම
11 වන දිනය කාකාන්පුර් අළුයම 5.00 - බරණැස ප.ව 12.00 බරණැස,ඉසිපතනය,මිගදාය වන්දනා කර,මූලගන්ධකූටි විහාරයේ දම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාවට සවන්දීම හා රාත්‍රි සාප්පු සවා
12 වන දිනය බරණැස ප.ව 4.50 - කොළඹ ප.ව 8.30 ශ්‍රීලංකාවට පැමිනීම

ගමන් මග