දින 8 වන්දනා සංචාරය

දිනය ගමනාන්තය වැඩසටහන
1 වන දිනය කොළඹ අළුයම 5.30 - බුද්ධගයාව පෙ.ව 9.00 දුෂ්කරක්‍රියා කළ ලෙන වන්දනා කිරීම ,සේනානිගම,සුජාතා කිරිපිඪු පූජා කල ස්ථානය, ශ්‍රී මහා බෝධිය වන්දනා කිරීම හා සාප්��
2 වන දිනය බුද්ධගයා-රජගහනුවර - විශාලාව-කුෂිනගරය දෙව්දත් ගල පෙරලූ ස්ථානය,ගිජ්ජකුටය,බිම්බිසාර රජු සිරකල ස්ථානය,ගැල් 500 එරුණු ස්ථානය,නාලන්දාව හා විශාලා මහනුවර වන්ද�
3 වන දිනය කුෂිනගරය - ලුම්බිණිය පිරිනිවන් මංචකය,ආදාහන චෛත්‍යය, අන්තිමට පැන් වැළදූ ස්ථානය හා ලුම්බිණි සල් උයන වන්දනා කිරීම.
4 වන දිනය ලුම්බිණිය-කපිලවස්� - සැවැත්නුවර කපිලවස්තු පුර හා සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමය ගන්ධකුටිය,දම්සබ්හා මණ්ඩපය වන්දානාව
5 වන දිනය සැවැත්නුවර - සිල් සමාදන් වීම,සාංඝික දානය, ජේතවනාරාමය,ගන්ධකූඨියදම්සභා මණ්ඩපය වන්දනා කිරීම.ආනන්ද බෝධින්වහන්සේ අභියස බෝධි පූජා
6 වන දිනය සැවැත්නුවර-බරණැස - බුද්ධගයාව බරණැස,ඉසිපතනය,මිගදාය වන්දනා කර බුද්ධගයාව බලා පිටත් වීම.
7 වන දිනය බුද්ධගයාව - කිරිපිඪු පූජාව,සිල් සමාදන් වීම ,සාංඝික දානය හා බෝධිපූජාව,සම්පූර්ණ දිනයම ශ්‍රී මහා බෝධිය අසල ගත කිරීම හා සාප්පු සව�
8 වන දිනය බුද්ධගයාව පෙ.ව 10.30 - කොළඹ ප.ව 2.00 ශ්‍රීලංකාවට පැමිනීම

ගමන් මග